Начало  >  Политика по качеството

Политика по качеството

Основната цел на ръководството и екипа на „ПАЛЕМОНТЕХ“ ЕООД e фирмата да се наложи и задържи като търсен, надежден и предпочитан производител и доставчик на метални палети.

Основната си цел постигаме чрез поддържане и непрекъснато подобряване на функциониращата Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, като в тази връзка Ръководството на „ПАЛЕМОНТЕХ“ ЕООД се ангажира:

  • с постоянно развитие и разширяване на гамата произвеждани метални палети, предвиждайки и отговаряйки на търсенето на пазара;
  • с пълно удовлетворяване изискванията на клиентите ни, чрез осигуряване на висококачествени изделия и професионален подход;
  • с непрекъснато подобряване на производствените процеси, на компетентността на служителите, използваното оборудване и на системата за управление като цяло;
  • с познаване и спазване на изискванията на приложимите национални и международни нормативни изисквания;
  • с ежегодното определяне на конкретни и измерими цели по качеството и преразглеждане на настоящата политика, при провеждането на прегледите от ръководството;
  • с разгласяване на настоящата политика сред служителите на дружеството и на техния принос за изпълнението й;
  • с предоставяне на външни заинтересовани страни на настоящата политика, при поискване;
  • с определяне на контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на качеството;
  • с определяне на рисковете и възможностите за процесите свързани с качеството и планиране на необходимите действия за тяхното третиране/постигане.
© Palemontech 2018. All Rights Reserved.